Udelenie súhlasu:

Zaškrtnutím políčka a stlačením tlačidla „odoslať“ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľujem spoločnosti KMCG s. r. o., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 128750/B, (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Účel:

Zasielanie ponúk na produkty a služby Prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby, na hodnotenie spokojnosti klientov (ďalej ako „Účel“).

Rozsah:

meno, priezvisko, email a telefónne číslo (ďalej ako „Osobné údaje“)

Doba súhlasu:

Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu troch (3) rokov, resp. do odvolania súhlasu.

Dobrovoľnosť:

Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu:

Tento súhlas so spracúvaním Osobných údajov na daný Účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu Prevádzkovateľa: Vlárska 6 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto. V prípade odvolania súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať Osobné údaje na daný Účel, osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.
Ďalšie informácie pre dotknutú osobu ohľadom spracúvania ochrany osobných údajov nájdete tu.

Poučenie o právach:

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
1) moje osobné údaje budú poskytované správcovi webovej stránky. 2) moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. 3) ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právona ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 4) v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 5) beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa uskutočňuje. 6) beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
Mám právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Toto právo môžem uplatniť e-mailom, telefonicky alebo zaslaním písomnej žiadosti doporučene s uvedením textu „GDPR“ na kontaktné údaje uvedené nižšie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.