2013 | Kategória G

Žiť život podľa svojich predstáv nie je veda, ale zručnosť.

Krause, R.

Bratislava: The Vision. ISBN. 9788089632220

2016 | Kategória DAI

Analytické a intuitívne myslenie v rozhodovacom procese profesionálov.

Krause, R.

Bratislava: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Rigorózna práca, 71 s.

2018 | Kategória DAI

Znižovanie efektu nadmernej sebadôvery.

Krause, R.

Bratislava: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Dizertačná práca, 125 s.

2012 | Kategória AFH

Vplyv zmeny farby prostredia na úzkosť pri školskom výkone u stredoškolských študentov.

Krause, R.

In Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech: Bulletin abstraktů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, vydavatelství UP, s.76.

2017 | Kategória AFH

Interakčný štýl učiteľa a atmosféra v školskej triede pri školskom výkone u žiakov 2.stupňa základnej školy.

Krause, R.

In Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácii. Zborník abstraktov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. s.23

2017 | Kategória AFH

Efekt nadmernej sebadôvery v rozhodovacom procese profesionálov.

Krause, R.

In Rozhodovanie profesionálov. Kniha abstraktov. Bratislava : ÚEP CSPV SAV, 2017, s. 15.

2018 | Kategória AFH

Vplyv okamžitej spätnej väzby na redukciu efektu nadmernej sebadôvery.

Krause, R.

In "Nekonečno v psychologii". Bulletin abstraktů. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 41. ISBN 978-80-244-5269-2.

2017 | Kategória AFG

Efekt nadmernej sebadôvery vo vzťahu k preferencii kognitívneho štýlu v rozhodovacom procese manažérov.

Krause, R.

In Sociální procesy a osobnost. Brno: Sborník abstrakt. Brno: Psychologický ústav AV ČR, s. 19.

2016 | Kategória AFD

Efekt sebapreceňovania u manažérov.

Krause, R.

In Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií V.: Zborník príspevkov. Ivan Sarmány-Schuller, Ľubor Pilárik, Ivana Gallová (Eds.). Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, FSVaZ, s. 197-204. ISBN 978-80-558-1071-3.

2017 | Kategória AFD

Preferencia kognitívneho štýlu a efekt nadmernej sebadôvery u manažérov.

Krause, R.

In Sociálne procesy a osobnosť 2016. Zborník príspevkov. Editor: Lukáš Pitel ; recenzenti: K. Bartošová, J. Bašnáková a ďalší. Bratislava: ÚEP CSPV SAV, s. 277-284. ISBN 978-80-88910-55-8. Dostupné na internete: .

2017 | Kategória AFC

Efekt metódy Fast Phobia and Trauma Cure u ľudí trpiacich strachom z vystupovania pred ľuďmi.

Krause, R. & Klubert, P.

In Psychologické aspekty pomáhání: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Editor: Zdeněk Mlčák, recenzenti: Helena Záškodná, Marek Malúš. Ostrava : Ostravská univerzita, s. 45-50. ISBN 978-80-7464-922-6.

2018 | Kategória AFC

Vzťah efektu nadmernej sebadôvery a osobnostných premenných.

Krause, R. & Kurincová Čavojová, V.

In Kognice a umělý život 2018. Sborník příspěvků. Editoři: Čeněk Šašinka - Alžběta Strnadová - Zuzana Šmideková - Vojtěch Juřík ; recenzenti příspěvků: Ondřej Bečev - Michal Černý - Igor Farkaš. - Ondřej Havlíček - Kateřina Chmelařová - Vojtěch Juřík a ďalší. Brno : Flow, z.s., s. 40-41. ISBN 978-80-88123-24-8.

2018 | Kategória AFC

Efekt nadmernej sebadôvery vo vzťahu k preferencii kognitívneho štýlu v rozhodovacom procese manažérov.

Krause, R.

In Sociální procesy a osobnost 2017 : Sborník příspěvků mezinárodní konference. Editoři: Marek Blatný, Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Recenzenti: Marek Blatný, Miroslava Bozogáňová, Iva Burešová, Oleg Czop a ďalší. Brno : Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, s. 188-193. ISBN 978-80-86174-22-8.

2018 | Kategória AFC

Vplyv spätnej väzby na efekt nadmernej sebadôvery.

Krause, R. & Slivkaničová, S.

In PhD existence 2018 "Nekonečno v psychologii": Sborník příspěvků. Editori: Eva Maierová, Lucie Viktorová, Jaroslava Suchá, Martin Dolejš ; recenzenti: Vladimír Řehan, Martin Lečbych. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, s. 269-276. ISBN 978-80-244-5339-2.

2018 | Kategória ADEA

Interakčný štýl učiteľa a atmosféra v školskej triede pri školskom výkone u žiakov 2. stupňa základnej školy.

Krause, R.

In PSYCHOLOGICA XLVII. Bratislava: STIMUL, s. 65-71. ISBN 978-80-8127-219-6.

2014 | Kategória G

N1.

Krause R. & Breadon, R.

Bratislava. ISBN 9788097180423